ประกาศข่าวด่วน
วิธีการสมัครเข้ารับการอบรม กับ 105UNIT | 16-06-2011

 วิธีการสมัครเข้าอบรม

หลังจากที่ชมรมฯ ได้ประกาศแจ้งรายละเอียดและวันเวลาเกี่ยวกับการอบรมในแต่ละรุ่นแล้ว ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ดังนี้

  1. สามารถสมัคร Online ได้ โดยคลิกที่  ลงทะเบียน Online  กับ 105UNIT แล้วกรอกข้อมูล และชำระเงินค่าสมัคร
  2. สมัครโดยส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาทาง Line ID: 105unit
  3. หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ 1,2 ให้โทรสอบถามที่ 092 265 6096 โดยแจ้งชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ชมรมฯ ทราบ เพื่อจะได้ตรวจสอบประวัติ

หมายเหตุ: หลังจากที่ท่านโอนชำระเงินค่าสมัครแล้ว ท่านสามารถแจ้งกการชำระเงินมาที่หมายเลข 092 265 6096 หรือถ่ายสำเนาหลักฐานการโอนเงินส่ง Line ID: 105unit

 
Close

www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009