ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมฯ | 23-05-2010

 

      

 เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯเพิ่มเติม

 

ด้วยชมรมการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี(105UNIT) ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2551 โดยได้มีการฝึกอบรมให้กับผู้สนใจทั่วไปเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมฯซึ่งได้อบรมไปแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า  13 รุ่น  790 นาย  และยังคงพัฒนาการฝึกอบรมพร้อมทั้งเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เพื่อให้บุคคลผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสาร,ข้อมูลอาชฌากรรมและช่วยเหลือกิจการต่างๆของสังคม พร้อมทั้งเพื่อทำการฝึกฝนยุทธวิธีในการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีให้มีความพร้อมในการดูแลตนเอง ครอบครัวและสังคมอยู่เสมอ

            ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาในการฝึกอบรมและกิจการของชมรมฯดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามกฏการก่อตั้งชมรมฯ ด้านการกำหนดและการแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรมฯ

              โดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารกิจการของชมรมฯ ดังนี้

 

คณะกรรมการ

ชมรมการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี(105UNIT)

ประกอบด้วย

 

1.พันตำรวจโทเชี่ยววิทย์ ศรีวิเชียร ( อัศวิน - 01 )          ประธานชมรมฯ

2.คุณทวนทอง ศรีวิเชียร ( H -09 )                        รองประธานชมรมฯ/ประสานงาน

3.คุณยุทธชัย ไผ่สุวัฒน์ ( H-01 )                            รองประธานชมรมฯ/บริหารจัดการ

4.คุณประพัฒน์ มิสรัตน์ ( F-03 )                           รองประธานชมรมฯ/อำนวยการฝึกอบรม

5.อาจารย์พิมพ์นลิน ศรีวิเชียร ( อัศวิน-02 )            คณะกรรมการชมรมฯ/เลขานุการ

6.คุณสันติพงษ์ จันแสนตอ ( X-09 )                        คณะกรรมการชมรมฯ/บริหารจัดการ

7.คุณขรรค์ชัย แซ่บู๊ ( S-09 )                                    คณะกรรมการชมรมฯ/บริหารจัดการ

8.คุณชลธร เล้ารัตนอารีย์ ( F-13 )                           คณะกรรมการชมรมฯ/อำนวยการฝึกอบรม

9.คุณจักรวุธ ทัศนพยัคฆ์ ( M-02 )                          คณะกรรมการชมรมฯ/อำนวยการฝึกอบรม

10.คุณอโณทัย เรืองสังข์ O-03 )                            คณะกรรมการชมรมฯ/อำนวยการฝึก/สวัสดิการ

11.คุณพรชัย พิชิตชาญชัยสกุล ( C-09  )                 คณะกรรมการชมรมฯ/อำนวยการฝึก/อาคารสถานที่

12.คุณกฤดา ดุษฎีธรรมโม (  X-01 )                        คณะกรรมการชมรมฯ/อำนวยการฝึก/อาคารสถานที่

13.คุณศักดา ศรีคำ  ( M-15 )                                   คณะกรรมการชมรมฯ/ประชาสัมพันธ์

14.คุณนิทัศน์ โฉมสะอาด  ( V-12 )                          คณะกรรมการชมรมฯ/ประชาสัมพันธ์

 

15.ร.ต.ต.สมชาย ห้วยหงษ์ทอง   สันติบาล(จากชุดครูฝึกอรินทราช26 )         คณะกรรมการชมรมฯ/ ครูฝึก

16.ด.ต.ธีระชัย ทรัพย์สำเริง        กก.สส.บก.น.2(จากชุดครูฝึกอรินทราช26)  คณะกรรมการชมรมฯ/ ครูฝึก

17.จ.ส.ต.จตุพร       สหาย      อรินทราช26                                                 คณะกรรมการชมรมฯ/ ครูฝึก

18.ส.ต.อ.สมปอง      เทพวงค์     สันติบาล(จากชุดครูฝึกอรินทราช26 )          คณะกรรมการชมรมฯ/ ครูฝึก

 

 

 

                     คณะทีมงานที่ปรึกษาประกอบด้วย

นาวาเอกสมบัติ             แย้มดอนไพร               กองทัพเรือ

นาวาอากาศตรีปรีดา    ศรีวิเชียร                       กัปตันการบินไทย  (G-01) 

คุณจำรัส                     สินศิริพงษ์                     K-01  ( ที่ปรึกษาอาวุโส )

 

                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

                ลงวันที่     14 กรกฎาคม  พ.ศ.2555

                                   

                                                                    พันตำรวจโท     เชี่ยววิทย์   ศรีวิเชียร

                                                                                           ( เชี่ยววิทย์  ศรีวิเชียร )

                                                                                                 ประธานชมรมฯ

 

 (แก้ไข 1 กันยายน 2557)

   
Close

www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009