ประกาศข่าวด่วน
คำปฏิญาณตน ของสมาชิก 105UNIT | 23-05-2010

คำปฏิญาณตน

ข้าพเจ้า...................... ขอกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อชมรม 105UNIT ในการเข้าเป็นสมาชิกใหม่  ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่า...

ข้อ ๑.

ข้าพเจ้า  จักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อ ๒.

  ข้าพเจ้า จักประพฤติปฏิบัติตน ให้อยู่ในระเบียบแบบแผน และกฎหมายของบ้านเมือง

ข้อ ๓.

ข้าพเจ้า จักยอมเสียสละเวลาส่วนตน พื่อประโยชน์ของส่วนรวมทุกเมื่อ หากได้รับการร้องขอ

ข้อ ๔.

ข้าพเจ้า จักรเป็นมิตรแท้ กับเพื่อนสมาชิก ในชมรม 105UNIT ทุกเมื่อ

 

สิ้นคำกล่าวปฏิญาณ ให้กล่าวคำว่า ฮูยา ฮูยา ฮูยา
Close

www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009