ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของ 105UNIT | 14-01-2010

เรียน ท่านที่สนใจทุกท่านครับ

      105UNIT เป็นชมรมที่มีจุดมุ่งหมายในการรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี   มิได้มีเจตนาเพื่อการค้าแต่อย่างใด    เพียงเพื่อต้องการเป็นศูนย์รวมของท่านที่มีแนวความคิดในอุดมการณ์เดียวกัน คือร่วมกันสร้างสังคมให้เกิดความปลอดภัย ในการดูแล ตนเอง ครอบครัวทรัพย์สินและสังคม โดยยึดถือคำกล่าวที่ว่า "ประชาชนคือตำรวจคนแรก" โดยหากประชาชนมีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งที่ประชาชนพึงเรียนรู้ได้ สังคมก็มีความปลอดภัยเกิดขึ้นประเทศก็มั่นคงขึ้น อีกทั้งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยก็ยังขาดความสมดุลกับจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองอยู่มาก  รวมทั้งการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง 105UNIT จึงได้กำหนดหลักสูตรต่างๆขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ดังนี้.. 

หลักสูตรแรกของ 105UNIT คือ...

หลักสูตร "ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการสืบสวนจับกุม "

     105UNIT ได้ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม ตามหลักสูตรผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการสืบสวนจับกุมให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทหาร ผู้สือข่าว ประชาชนที่มีความตั้งใจในการช่วยสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมให้มีความรู้ในยุทธวิธีในการป้องกันตัว การตรวจค้นจับกุม และการใช้อาวูธปืน

     โดยได้ทำการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 3 รู่น ดังนี้ ...

     รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2552

     รุ่นที่2  เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552 

     รุ่นที่ 3 เมื่อ วันที่ 5-6 กันยายน 2552 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่ 105UNIT ได้ผลิตบุคคลากรในด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารตามโครงการดังกล่าวให้กับ งาน 5 กก.1 บก.ป.ซึ่งได้เสนอโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ นำเรียนต่อ ผบก.ป.เป็นที่เรียบร้อย จึงขอปิดโครงการดังกล่าวแต่เวลานี้ ( 7 กันยายน 2552 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างใหม่ของ กก.1 บก.ป.)  

หลักการและเหตุผลในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

       ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มในการเกิดเหตุหรือคดีเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจำนวนมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตในชุมชนเมืองที่มีความสลับซับซ้อนในแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งที่มา ทำให้ยากแก่การเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะการสืบสวนจับกุม เพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุหรือเฝ้าติดตามจับกุมบุคคลหลังเกิดเหตุ อีกทั้งข้อจำกัดในด้านความชำนาญในวิชาชีพสาขาต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามเจตนารมย์ของ 105UNIT จึงได้กำหนดหลักสูตร นี้ขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและบุคคลผู้สนใจทั่วไป  โดยมีรายละเอียดในการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

รายละเอียดการฝึกอบรม มีเนื้อหาการฝึกอบรมที่ได้ฝึกอบรมไป มีดังต่อไปนี้

 1. กฎหมายเบื้องต้น
 2. การสังเกตุและจดจำ
 3. การสืบสวนเบื้องต้นและการรายงานเหตุ
 4. อำนาจหน้าที่ของประชาชนที่สามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้
 5. การตรวจค้นคนร้ายในท่ายืน ท่านั่ง และท่านอน
 6. การจับกุมคนร้ายโดยทั่วไป
 7. การจับกุมคนร้าย กรณีต่อสู้ขัดขืน
 8. การป้องกันคนร้าย แย่งอาวุธปืนสั้น
 9. การจับกุมคนร้าย กรณีเจ้าหน้าที่ล้มลงกับพื้น
 10. การแย่งปืนสั้นจากคนร้าย
 11. การต่อสู้ป้องกันตัวกรณีคนร้ายใช้อาวุธมีด
 12. การหามเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหมดสตินอนกับพื้น
 13. การใช้อาวุธปืนเบื้องต้น
 14. การใช้อาวุธปืนสั้นในเวลากลางคืน
 15. ท่ายิงปืนแล้วปืนขัดข้องหรือบรรจุกระสุนใหม่
 16. การตรวจค้นจับกุมคนร้ายในอาคาร
 17. การตรวจค้นรถยนต์
 18. การยิงปืนทางยุทธวิธี

ปัจจุบันได้เปิดอบรมหลักสูตร สำหรับผู้สนใจทั่วไปในการเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 4 และรุ่นต่อๆไป

              ในหลักสูตร “การรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี”

หลักการและเหตุผล

                จากความสำเร็จในการฝึกอบรมที่ได้สร้างความเชื่อมั่นในการ การป้องกันตนเองและครอบครัว รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความปลอดภัย สืบสวนจับกุม ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ทหารและหน่วยงานในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจนบุคคลที่ให้ความสนใจทั่วไป  จำนวน  3 รุ่นที่ผ่านมา

                ทำให้มีผู้สนใจ ตดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก     เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์รวมถึงเจตนารมย์ของ  105UNIT   จึงกำหนดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะยุทธวิธีในด้านการรักษาความปลอดภัย  ที่สามารถนำไปดูแลตนเอง,ครอบครัว และสังคม ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย    จึงกำหนดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ขึ้น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

       -  รุ่นที่ 4    และรุ่นต่อๆไป ฝึกอบรมเพียง 1 วัน 

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานลหุโทษและความผิดฐาน “ประมาทฯ”

3.ไม่อยู่ในฐานะบุคคลล้มละลาย

4.มีใบรับรองในการผ่านการฝึกอบรม   “การใช้อาวุธปืนเบื้องต้น”   (หากไม่มีให้ประสานชมรม สยป.ตร.ที่สนามยิงปืน ตร.ถนนวิภาวดีรังสิต หลังสโมสรตำรวจ  เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโดยเร่งด่วน)

                  สิ่งที่ทุกท่านจะได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรดังกล่าว

1.ทักษะและยุทธวิธี ที่ใช้งานได้ในชีวิตจริง

        โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรม   ดังต่อไปนี้

1.1.การยืนเตรียมพร้อมและการปฏิบัติเมื่อเข้าเผชิญเหตุ

1.2.การตรวจค้น – จับกุม ทางยุทธวิธี

1.3.การปลดอาวุธปืน กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนสั้นจี้บังคับ

1.4.การรักษาที่เกิดเหตุและการสืบสวนเบื้องต้น

1.5.การยิงปืนฉับพลันแบบต่อเนื่องทางยุทธวิธี  รวมถึงเทคนิคการตรวจค้นและการยิงในเวลากลางคืน

1.6.การตรวจค้นประกอบอาวุธปืน และการตอบโต้คนร้ายในอาคารทางยุทธวิธี  กรณีมีผู้บุกรุก

2.ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรการผ่านในการฝึกอบรม และบัตรสมาชิก

3. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะได้การยอมรับเข้าเป็นสมาชิก 105UNIT โดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ผ่านการฝึกอบรมในลักษณะนี้มาแล้วทุกท่านมาเป็นมิตรแท้ของพวกเราทุกคน

4.สมาชิกสามารถเข้ารับการฝึกทบทวนความรู้ประจำเดือนได้ทุกครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

                 วัสดุอุปกรณ์ ที่ทางสนามยิงปืนและทางชมรมฯจัดเตรียมไว้ให้

1.เสื้อ – หมวก สำหรับใช้ในการฝึกอบรม

2.อาหารกลางวัน,ชา กาแฟ,( ตลอดทั้งวัน )

3.กระสุนปืน ขนาด .38, 9 มม. และขนาด .45 ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

4.อาวุธปืนขนาด .38 สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมอาวุธปืนมา( ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )

5.งานเลี้ยงในพิธีรับมอบวุฒิบัตร และเพื่อเป็นการต้อนรับพบปะสังสรรค์รุ่นพี่ๆ( ดนตรี,โต๊ะจีน )

             จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม     - รับจำนวน 50 ท่าน / รุ่น

 ติดต่อสอบถาม หรือสำรองที่นั่งในการฝึกอบรมที่หมายเลข      092 265 6096  (  เวลาราชการ  )

                               

                 มาเป็นพี่น้องเราสิครับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน ครอบครัวและสังคม

       ขอบคุณครับ

        ทีมงาน 105UNIT
Close

www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009