หน้าหลัก หมายจับคนร้าย วัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการ แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา
 • หลักการยิงปืนพกอย่างถูกวิธี
 • หลักสูตรการยิงปืนพก ระบบ 105
 • ความรู้เกี่ยวกับการยิงปืน
 • ระเบียบในการเปิดสนามยิงปืน
 • กฎหมายประชาชนควรรู้
 • ผลการจับกุม 105
 • ความรู้เกี่ยวกับเสื้อเกราะ


 •  
   ลงทะเบียน Online กับ 105UNIT
  DownLoad ใบสมัครการอบรม
   
 • 105 UNIT SHOW...
 • 105UNIT Test ประจำปี 2553...
 • ชมรม 105UNIT ตรวจค้นเทคโนฯปทุมวัน...
 • 105unit ...
 • ยุทธวิธี 105UNIT เหรียญอัศวิน #3...
 •  
  ดาวน์โหลดเอกสาร(เฉพาะสมาชิก)
  แบบฟอร์ต่อบัตรสมาชิก
  แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม UNITY Concept

  อำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

  โดย 105UNIT

  อำนาจในการจับของราษฎรประชาชนธรรมดา จะจับกุมผู้กระทำผิดได้หรือไม่?

            โดยปกติแล้วการจับกุมผู้กระทำผิดนั้น เป็นอำนาจของเจ้าหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งคำว่า เจ้าพนักงาน ที่ว่านี้มีความหมายกว้าง ขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละเรื่องนั้นจะบัญญัติให้ใครเป็นเจ้าพนักงาน ความหมายของคำว่า"พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ" คือ เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งพัสดี เจ้าพนักงานกรมสรรพาสามิต กรมศุลากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม ดังนั้น นอกจากตำรวจแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ฯลฯ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทพนักงานฝ่ายปกครอง จึงมีอำนาจหน้าที่จับกุมคนทำความผิดได้ทุกประเภท แม้ว่าความผิดนั้นๆ จะมีเจ้าพนักงานโดยเฉพาะอยู่แล้ว เช่น ความผิดตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต ทางตำรวจ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ก็มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายศุลกากร มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมความผิดเกี่ยวกับการขนสินค้าหนีภาษี เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสรรพสามิต มีอำนาจหน้าที่จับกุมความผิดเกี่ยวกับสรรพสามิต ฯลฯ เป็นต้น

            สำหรับประชาชนหรือที่เรียกว่าราษฎรธรรมดานั้น โดยปกติไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมผู้ใดได้ เพราะประชาชนธรรมดาไม่ได้เป็นพนักงาน แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายไม่ได้ห้ามเด็ดขาด ว่ามิให้ประชาชนธรรมดาจับกุมผู้กระทำผิด บทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้นไว้ให้ประชาชนธรรมดามีอำนาจหน้าจับกุมผู้กระทำผิดได้เฉพาะบางกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

  1. เมื่อเจ้าพนักงานขอร้องให้ช่วยจับ กรณีนี้จะต้องเป็นเรื่องที่กฎหมายจับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานใดก็ตาม และเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามกฎหมายหรือจับตามหมายจับนั้น ได้ขอร้องให้ประชาชนธรรมดาช่วยจับกุมผู้กระทำผิดตามที่กฎหมายระบุไว้ ข้อนี้ต้องพึงระวังให้ดีว่าถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานจะจับกุมโดยไม่มีหมายจับแม้เจ้าพนักงานจะขอร้องให้ประชาชนธรรมดาช่วยจับ ประชาชนธรรมดาก็ไม่มีอำนาจในการจับกุม มีข้อสังเกตว่าคำร้องขอของเจ้าพนักงานเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงาน ดังนั้น ประชาชนที่ได้รับร้องขอจะปฏิบัติตามคำร้องขอนั้นหรือไม่ก็ได้

  2. เมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าเฉพาะความผิดประเภทที่กฎ หมายระบุไว้ กรณีนี้ประชาชนผู้พบการกระทำผิดนั้นสามารถทำการจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเจ้าพนักงานร้องขอ อย่างไรก็ดีอำนาจในการจับกุมของประชาชนธรรมดาตามข้อ 2นี้ ค่อนข้างจะมีขอบเขตจำกัดอยู่เฉพาะแต่ความผิดประเภทที่ระบุไว้ในท้าย ป.วิอาญาเท่านั้น และต้องเป็นกรณีที่พบการกระทำผิดซึ่งหน้าอีกด้วย ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้นับว่าเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อน เพราะจะไม่ทราบความผิดประเภทใดบ้างที่กฎหมายระบุไว้ในบัญชีท้ายและก็ไม่ทราบว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้ามีขอบเขตความหมายแค่ไหน เพราะถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำทางกฎหมาย ซึ่งมีความหมายเฉพาะความผิดซึ่งหน้าที่ระบุอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะที่พบอยู่เสมอเพื่อเป็นแนวทางในการจดจำ ดังนี้

  • 1.ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล
  • 2.ขบถภายในพระราชอาณาจักร
  • 3.ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร
  • 4.ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ
  • 5.ทำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายของต่างประเทศ
  • 6. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
  • 7.ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง
  • 8 ความผิดต่อศาสนา
  • 9.การก่อการจลาจล
  • 10.กระทำให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน
  • 11.ปลอมแปลงเงินตรา
  • 12.ข่มขืนกระทำชำเรา
  • 13.ประทุษร้ายแก่ชีวิต
  • 14. ประทุษร้ายแก่ร่างกาย
  • 15.ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ
  • 16.ลักทรัพย์
  • 17.วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด
  • 18.กรรโชก ความผิดเหล่านี้ถือเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย ข้อสังเกต ความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ฉ้อโกง ยักยอก รีดเอาทรัพย์ ราษฎรจับไม่ได้ เพราะเป็นความผิดที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย

  3. เมื่อประชาชนผู้เป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้หลบหนีประกัน หรือจะหลบหนีประกัน โดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานให้จับกุมได้ทันท้วงทีเท่านั้น การจับกุมประชาชนธรรมดา ตามที่กล่าวมาแล้วทั้ง 3 กรณีนี้ เป็นเพียงอำนาจตามกฎหมายที่จะจับกุมได้เท่านั้น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และถ้าเป็นกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ประชาชนธรรมดาก็ไมมีอำนาจทำการ จับกุมผู้กระผิดได้เลย

  กรณีเจ้าพนักงานตำรวจจับผู้ร้ายซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าและเรียกให้ราษฎรช่วยจับ ผู้ร้ายใช้มีดแทงราษฎรตาย ผู้ร้ายมีความผิดฐานใดบ้างครับ

  ราษฎรที่เข้าช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้น มิใช่ผู้ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย การที่คนร้ายใช้มีดแทงราษฎรนั้น จึงมิใช่การต่อสู้ หรือขัดขวางผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ไม่ผิด ป.อาญา มาตรา 138 แต่การที่คนร้ายใช้มีดแทงราษฎรที่เจ้าพนักงานตำรวจเรียกให้ช่วยจับ จนราษฎรถึงแก่ความตายนั้น เป็นการฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำตามหน้าที่ ฉะนั้น จึงมีความผิด ตาม ป.อาญา มาตรา 289(3) ข้อสังเกต มาตรา 138 และมาตรา 289 บัญญัติไว้คนละกรณี มาตรา 138 ใช้ถ้อยคำว่า "ผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้า  :: กองสารนิเทศ ตร.
  :: กองบัญชาการตำรวจนครบาล

  ศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง
  กองปราบปราม ศูนย์ข้อมูลสนเทศ ตำรวจทางหลวง
  ตำรวจรถไฟ ตำรวจนครบาลสายตรวจพิเศษ คำรวจนครบาล
  ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ห้องภาพ 105
  ปฏิทินกิจกรรม
  26-1-2557 : โครงการธารน้ำใจสู่เด็กไทย ครั้งที่ ๕
  23-3-2557 : เปิดอบรม รุ่นที่ 18


  การรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี
  ประจำปี 2559   รุ่น 28


  วันนี้ : 11 ครั้ง
  เดือนนี้ : 292 ครั้ง
  ปีนี้ : 2,441 ครั้ง
  ทั้งหมด : 974,945 ครั้ง

  Online : 3
 • 3.238.72.122
 • 3.238.72.122
 • 3.238.72.122
 • www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009
  Administrator