105unit.com      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      ลงทะเบียนสมาชิกบอร์ด   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 0 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • กลุ่มงาน การแข่งขันยิงปืน

   

  กลุ่มงาน การแข่งขันยิงปืน 105UNIT

  ยินดีต้อนรับ

   เพื่อนสมาชิกที่มีใจรักในการแข่งขันยิงปืน

  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกอบรมเพิ่มเติม

  105UNIT จึงมอบหมายให้ M-28(พี่กรุง)

  ทำหน้าที่ดูแลประสานงานในกิจกรรมการแข่งขันยิงปืน

  เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และข้อมูล แก่เพื่อนสมาชิก 105UNIT ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

   


  โดย : บก.๑๐๕ วัน-เวลา : 7 มิถุนายน 2556 | 21:11:35   From ip : 110.171.100.19

   ความคิดเห็นที่ : 1
 • m28
 • น้องกรุงเพชรบุรี
 • ขอขอบคุณท่านประธานชมรม อัศวิน01 ที่มอบหน้าที่เกี่ยวกับการยิงปืนมาให้ครับ ผมก็จะนำความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมด จากประสบการณ์โดยตรงและความรู้จากที่ต่างๆทีมีมานำเสนอเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เพื่อให้เกิดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืน หลักความปลอดภัย การแข่งขันยิงปืนประเภทต่างๆ เชิญถามได้นะครับ ขอบคุณครับ M-28

  โดย : m28  วัน - เวลา : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2556 | 21:23:49   From ip : 183.88.249.46

   ความคิดเห็นที่ : 2
 • m28
 • น้องกรุงเพชรบุรี
 • การขออนุญาต ให้มี และ ใช้ อาวุธปืน  โอนจากบุคคล มรดก ย้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                           
  - บรรลุนิติภาวะ                           
  - สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ                           
  - ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ                           
  - มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน                           
  - ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา   
                          
  เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน                           
  ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
                             
    - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
    - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
    - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต                           
       ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
    - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป                           
    - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
    - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
  ข้าราชการทหารหรือตำรวจ                           
    - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
    - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
    - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ                           
       และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
    - ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป                           
    - ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
    - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
  ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น                           
     - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
     - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
     - หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน                           
       หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
        หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไรˆ                           
       ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน                           
       เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา                           
    - หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป                           
       หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป                           
    - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ                           
    - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
      มาประกอบการพิจารณา                           
    - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
  การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล                           
    - หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน                           
    - สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)                           
      ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน                           
    - ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)                           
      ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด  หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน
        พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย                           
    - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
    - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
      มาประกอบการพิจารณา                           
    - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง                           
  การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย) 
    - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
      30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
    - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
    - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
    - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
    - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
    - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
      นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
    - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
    - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง
  การแจ้งการย้ายอาวุธปืน 
    - ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
      วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
    - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
    - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
    - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
    - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม                  
  การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน                  
    - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
    - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
    - กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย                  
    - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
  อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                  
    1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                  
       - ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม        ฉบับละ     100  บาท                                                              
       - ปืนอื่นๆ                  ฉบับละ        500  บาท                                                                  
    2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว      ฉบับละ        1,000  บาท                                                   
    3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน               กระบอกละ       5  บาท                                                                          
    4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม            1 บาท                                                                     
        ร้อยละหรือเศษของร้อย                  
    5. ใบแทนใบอนุญาต                  
       - ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน          ฉบับละ      20  บาท                                           
         เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
       - ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม            ฉบับละ       15  บาท                                       
         หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
         - ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ                  ฉบับละ        5  บาท            

                                            
  หมายเหตุ: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น
  สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
  วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์
  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทร. 0-2356-9552

  โดย : m28  วัน - เวลา : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2556 | 22:05:39   From ip : 183.88.249.46

   ความคิดเห็นที่ : 3
 • m28
 • น้องกรุงเพชรบุรี
 • กฎแห่งความปลอดภัย

  ข้อระวังทั่วไป  General Cautions 

  1. Use gun as the last resource of self-defense.
  ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย

  2. Gun owner must train properly and practice regularly.
  เจ้าของปืนต้องฝึกใช้ปืนอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

  3. Keep gun out of reach of untrained person.
  เก็บปืนให้พ้นจากบุคลที่ใช้ปืนไม่เป็น

  4. Gun and ammunition must be maintained properly.
  เก็บรักษาปืนและกระสุนให้ถูกวิธี 

  5. Bullet can and will ricochet on hard surface include water with low angle of impact yet maintain fatality and bullet falling back from the sky is fatal.
  หัวกระสุนปืนสะท้อนผิวแข็งหรือผิวน้ำได้ที่มุมต่ำและหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

  6. Pay attention to the back- stop that over penetrated or missed bullet will not cause any harm.
  คำนึงถึงพื้นที่หลังเป้าหมายว่าหัวกระสุนจะไม่ทะลุเป้าหมายและ/หรือพลาดเป้าหมายไปก่ออันตราย

  7. Second chance in gun accident is minimal
  คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง

  8. Do not threat to shoot anybody 
  อย่าล้อเล่นว่าจะใช้ปืนทำร้ายผู้อื่น

  9.  Do not handle gun when drinking alcohol or still under influence of alcohol.
  อย่าจับปืนเมื่อดื่มสุรา

  10. Gun has no brain of its own, please use yours
  ผู้ใช้ปืนเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน มิใช่อุปกรณ์รับผิดชอบการกระทำของมนุษย์


  การถือและบริหารกลไกปืน Handling 

  1. Consider any gun loaded and check before handle.
  ตรวจสอบปืนทุกกระบอกเสมือนว่ามีกระสุนบรรจุอยู่

  2. Check only gun you know its function.
  ตรวจสอบเฉพาะปืนแบบที่ท่านรู้กลไกการทำงานเท่านั้น

  3. Always keep finger off the trigger guard until the gun points at the target and ready to fire.
  อย่านำนิ้วเข้าโกร่งไกจนกว่าจะชี้ปืนไปที่เป้าหมายและพร้อมที่จะยิง

  4. Do not point gun at anybody direction’s even if it is unloaded.
  อย่าชี้ปืนไปที่บุคคลใดที่ท่านไม่ต้องการยิง ถึงแม้วจะเป็นปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนก็ตาม

  5. Receive and pass only unloaded gun in safe mode.
  ส่งและรับปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้เท่านั้น

  6. Do not imitate any gun handling in the film.
  อย่าเลียนแบบการถือและบริหารกลไกปืนในภาพยนต์

  7. Do not display gun in public in normal situation.
  อย่าแสดงปืนในที่สาธารณะในสถานการณ์ปรกติ

  8. Do not grip gun when it is falling or moving.
  อย่าตะครุบปืนที่กำลังร่วงหรือไถลบนพื้น

  9. Use gun as it is, ie. do not slap or hit anything with gun.
  ใช้ปืนยิงเท่านั้น อย่าใช้ปืนทุบหรือตี

  10. Mishandling leads to malfunction and mechanical accident.
  การถือและบริหารกลไกปืนที่ผิดวิธีก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ


    การเก็บและพกพา  Storage and transporting 

  1. Do not publicize gun ownership in order to avoid burglary.
  อย่าแสดงตนว่าท่านมีปืนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสถูกโจรกรรม

  2. Keep gun in easy accessible locked store.
  เก็บปืนในตู้ล๊อกกุญแจแต่ต้องใกล้ตัวและสามารถเปิดได้สะดวก

  3. If gun is not store in bedroom the store must be extra secured.
  ตู้เก็บปืนที่อยู่นอกห้องนอนต้องแข็งแรงเป็นพิเศษ

  4. Storage must be dry and avoid direct sunlight.
  เก็บปืนในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

  5. Line the storage floor with plastic sheet or waxed paper.
  ปูพื้นตู้เก็บปืนด้วยพลาสติกหรือกระดาษมัน

  6. In order to avoid humidity at gun surface, do not keep gun in holster or wrap gun in storage 
  อย่าใส่ปืนในซองเป็นเวลานานหรือใช้ผ้าห่อปืนเพื่อป้องกันความชื้นที่ผิวปืน

  7. Keep defensive gun loaded in store with extra ammunition but for storage that is not in easy reaching area it is advisable to unload gun and keep ammunition separately, or for best precaution, dissemble the gun.
  บรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวและเตรียมกระสุนสำรอง แต่อย่าบรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เก็บห่างตัวและเก็บกระสุนแยกต่างหาก ถ้าเป็นไปได้ควรแยกชิ้นส่วนให้ปืนกระบอกนั้นใช้ยิงไม่ได้ 

  8. It is advisable to keep gun and registration document separately and must keep copies of registration somewhere else.
  ควรเก็บปืนและทะเบียนปืนแยกจากกัน และต้องถ่ายสำเนาสำรองไว้

  9. Store gun accessory away from visitor.
  เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนให้พ้นจากสายตาแขกผู้มาเยือนบ้าน 

  10. Carry gun according to the law and avoid presenting gun to public when leaving house and packing into the car.
        พกพาปืนตามที่กฎหมายกำหนดและระวังอย่าให้เพื่อนบ้านเห็นปืนเวลานำออกไปใส่รถ


   การดูแลรักษา Maintenance

  1. Clean gunmetal surface as soon as possible after contact with hand or non-holster material.
  ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะทุกครั้งเมื่อหลังใช้มือจับ หรือสัมผัสกับวัสดุที่ไม่ใช่ซองปืน

  2. Field strip and clean gun on the same day every time after firing.
  ถอดประกอบปืนขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดในวันที่ทำการยิงทุกครั้ง

  3. Clean carry gun surface at least once a week.
  ทำความสะอาดผิวปืนกระบอกที่พกพาทุกวันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

  4. Clean carry gun in field strip at least every two months even when you have no shooting.
  ถอดประกอบปืนที่พกพาทุกวันขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกสองเดือนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงก็ตาม

  5. Clean stored gun surface at least every two months.
  ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะที่เก็บในตู้อย่างน้อยทุกสองเดือน

  6. Clean stored gun in field strip at least every six months.
  ถอดประกอบปืนที่เก็บในตู้ขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกหกเดือน

  7. Clean holster and gun bag along with gun.
  ทำความสะอาดซองปืน และถุงใส่ปืนทุกครั้งที่ทำความสะอาดปืน


   เครื่องกระสุนปืน Ammunition 

  1. Use the gun’s specific ammunition only.
  ใช้กระสุนที่ตรงกับขนาดของปืนเท่านั้น

  2. Store ammunition in cool and dry environment.
  เก็บกระสุนที่ในที่เย็นและแห้ง

  3. Handle ammunition with care, ammunition can be defected from rough handling.
  หยิบจับกระสุนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกระสุนสามารถเสื่อมสภาพได้จากการกระทบกระเทือน

  4. If possible, avoid keeping ammunition in excessive heat such as outdoor car park.
  ถ้าเป็นไปได้ อย่าทิ้งกระสุนปืนไว้ในที่ร้อนเช่นรถที่จอดตากแดด

  5. It id advisable to practice with defensive ammunition.
  ควรฝึกซ้อมด้วยกระสุนแบบเดียวกับที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัว

  6. Change ammunition in carry gun every year.
  เปลี่ยนกระสุนในปืนที่พกพาประจำทุกปี

  7. Defensive ammunition should not be stored for more than 15 years.
  กระสุนที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวไม่ควรเก่าเกิน 15 ปี

  8. Avoid ammunition from contact with oil as it can be misfire
  อย่าให้กระสุนถูกน้ำมันเพื่อป้องกันกระสุนด้าน


  9. Hollow Point bullet is recommended, especially for high velocity ammunition such as             9 mm. Para., to reduce the chance of over penetration.
  ควรใช้กระสุนหัวรู โดยเฉพาะในกระสุนแบบที่มีความเร็วสูง เช่น 9 มม. พาราเบลลั่ม เพื่อลดโอกาสกระสุนทะลุเป้าหมายไปก่ออันตราย

  10. +P ammunition is recommended if you can control it effectively.
  ควรใช้กระสุนความเร็วสูงพิเศษถ้าท่านสามารถยิงได้ดี


   การยิงปืนในสนามยิงปืน Range shooting 

  1. Follow range rules.
  ปฏิบัติตามกฎของสนามยิงปืน

  2. Carry gun in safe mode.
  ถือปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้

  3. Do not tease other shooters.
  อย่าล้อเลียนนักยิงปืนท่านอื่น

  4. Use ears and eyes protection devices.
  ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและใส่แว่นตายิงปืน

  โดย : m28  วัน - เวลา : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2556 | 22:07:58   From ip : 183.88.249.46

   ความคิดเห็นที่ : 4
 • m28
 • น้องกรุงเพชรบุรี
 • เบอร์โทรร้านปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศ

  กรมทะเบียนการปกครอง


  วังไชยา      :       เวปไซด์  http://www.dopaservice.com/eservice/content.do?ctm_id=gun&function=staffpic&group_id=1
  โทร.          :       02-281-1224
                           02-356-9510
                           02-356-9542
                           02-356-9543
                           02-356-9584
                           02-356-9586  ตรวจสอบบุคคลและ อาวุธปืน(ตรวจอาวุธปืน)                   0-2356-9500-4 กด 1 , หรือเบอร์ตรง 0-2356-9581 ,0-2356-9599(โทร 
                                                                                      สาร)

  ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนและอายัด(ตรวจทะเบียน) 0-2356-9500-4 กด 2 , หรือเบอร์ตรง 0-2356-9587 ,0-2356-9506

  ขออนุญาตซื้อและรับโอนอาวุธปืน(ป.3 ป.4 กรุงเทพฯ)       0-2356-9500-4 กด 3 , หรือเบอร์ตรง 0-2356-9584 ,0-2356-9586,  0-2356-9542

  แจ้งย้าย  ใบแทน ตัดโอน ป.3 ป.4(ออกต่างจังหวัด)           0-2356-9500-4 กด 4 , หรือเบอร์ตรง 0-2356-9513 ถึง 16

  ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 0-2356-9582

  ปรึกษาข้อกฎหมายงา่นทะเบียนอาวุธปืน  
  หรือ ปืนสวัสดิการ ปค. ในความรับผิดชอบของ สน.สก.
  ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1                                          0-2356-9552


  กองทะเีบียน แผนกใบพก         02-205-1779 *ย้ายที่ทำการเมื่อ ก.ย.52 ไปอยู่ที่ สตช. ถนนอังรีดูนังต์
                                                                                     

                                                                                             
  ร้านขาย อวป. ในกรุงเทพ

  . ร้านปืนโยธิน                          02-221-2439 /  02-221-8328       Fax. 02-226-2928 
  . ร้่านปืนพงศ์                            02-226-2937/   02-623-7898
  . ร้านปืนประโยชน์                     02-221-3350 /  02-226-4994        Fax. 02-224-0632 ปิด เสาร์-อาทิตย์
  . ร้านปืนไพศิษฐ์                        02-221-2668 /  02-623-8459       Fax. 02- 221-8097
  . ร้่านปืน ม.ฮะกีมี                       02-222-7791 / 02-222-8371        Fax. 02-226-5924 

  . ร้านปืนเทเวศน์                        02-621-2096-8 /  02-222-7537    Fax. 02-621-2099
  . ร้่านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม          02-224-5357                                 Fax. 02-224-5222
  . ร้านปืน พ. พาณิชย์                   02-222-0767,  02-222-0742 < ร้านป้า >
  . ร้านปืน พ.วังบูรพา                    02-222-6949 , 02-222-2353
  . ร้านปืน เอกภัทร,Hybrid Gun     02-623-8688                                 Fax. 02-623-8689

  . ร้านปืนแสงทอง                       02-225-2428 / 02-221-7808
  . ร้านปืนพรมีลาภ                       02-225-8799 / 02-621-2908-9
  . ร้่านปืนรัตนา                            02-221-4638 / 02-222-3054,  02-222-0314
  . ร้านปืนชาตรี                            02-221-2801 / 02-223-8832 / 02-222-1177   Fax. 02-223-8832
  . ร้่านปืนสี่พระยา                        02- 221-8544

  . ร้่านปืนอำพล                           02-222-4501 / 02-222-0699 / 02-221-4731   Fax. 02-225-8630
  . ร้านปืนเพชรกำธร                     02-225-8629
  . ร้านปืนสองพี่น้อง                     02-222-4608
  . ร้านปืนสมพล                          02-226-1370 / 02-226-2252 
  . ร้านปืนประจวบไฟร์อาร์ม           02-226-1370 / 

  . ร้านปืนไกอาร์ม                         02-225-9870   Fax. 02-225-8502
  . ร้านปืนสันทนา                         02-225-8798,  222-0542,   222-6270            Fax. 02-225-3402
  . ร้่านปืนธง                                02-222-7784 / 02-623-9838-9
  . ร้านปืนราชา                             02-224-8550 / 02-224-8470
  . ร้านปืนนครหลวง                      02-222-6724 / 02-2262879

  . ร้านปืนดำริห์การค้า                    02-222-8228
  . ร้านปืนอำนาจ                           02-222-2630 / 02-221-0252 Fax 02-225-8982
  . ร้านปืนเนรมิต                            02-621-2526
  . ร้านปืนนิมิตร                             02-222-0562 / 02-222-0614
  . ร้านปืนไทยเนชั่นแนลการค้า       02-224-6944 / 02-221-7131

  . ร้านปืนเอนกและบุตร                  02-623-7711 / 02-623-7700 / 02-623-7676
  . ร้านปืน ศ. ธนพล                       02-223-6457
  . ร้านปืนมิตรภาพ                         02-221-9469
  . ร้านปืนหัสดินทร์                         02-226-3409
  . ร้านปืน สายใจ                           02-623-8433
     
  . ร้านปืนประทีป ข้างร้านเฮียตัง      02-22-40-357
  . ร้านอาภา ข้าง ช่างสุพล              02-223-5404 / 081-694-9988          
  . ร้่านนิวปืนสุขเสมอ                      02-225-5377 / 02-222-8228 / 081-900-2755
  . ร้านปืนหมู่ชั้น                             02-221-1545
  . ร้านปืนสนั่นไพร ปืนทวีป             02-2212269  02-2228790 02-2229877 

  . ร้านปืน บ้านหม้อ                         02-223-4635
  . ร้านปืนเพ็ญจันทร์                        02-222-0430, 02-222-9524  FAX    02-223-2717 
  . ร้านปืน ส.พาณิช                         02-663-6844/ 02-221-2920
  . ร้านปืนอนันต์                              02-224-9831
  . ร้านสุธรรมพาณิชย์                       02-221-5178-9  FAX 02-225-2610

  . ร้านนภากร ไฟร์อาร์มส                  02-221-3314-15    < ร้านเดียวกันกับ ร้านเฮียตัง เบลดส์ แอ่นด์กันส์ >
  . ร้านปืนอินฟินิตี้                            02-621-1668-9   Fax 02-621-1668  www.aumnajfirearms.com
  . ร้านปืนสุชาติและเพื่อน                 02-221-2239        <ใกล้ ปืนหมู่ชั้น>
  . ร้านปืนพินิตย์                               02-2263712 -3 

  . ร้านปืนชัยรัตนา   บางบัวทอง         02-922-7004-5 / 089-897-4922 คุณปาลิดา  < ตั้งอยู่ที่สนามยิงปืนบางบัวทอง >
  . ร้านกันส์เซอร์วิส   บางพลัด            02-881-1489, 081-356-9240 Fax 02-881-1488
  . ร้านปืนซันไชน์ < Option Guns>    02-622-3336 / 081-944-9619
  . ร้านปืนสมิท ข้าง ๆ ร้านปืนรัตนา      02-622-1206  มือถือ 081-4888667
  . ร้านปืนปิยะ  ใกล้ร้านยอดการช่าง    02-222-3575  / 087-825-5225     Fax : 02-222-3579


  ร้านขาย อวป. ต่างจังหวัด

  . ปืนรุ่งโรจน์                    อุบล                 045-321-855
  . ปืนกาจน์แอ่นด์กันส์        สุราษฏร์            077-203-307 , 077-489-320 , 081-797-5338 < ข้างโลตัส อ.เมือง > 
  . ปืนสุธนา                       พิษณุโลก          055-252-739, 081-688-1774  Fax 055-252-989 
  . ปืนชากังราว                  กำแพงเพชร       055-773-228-9  < ใกล้ บิ๊กซี >

  . ปืนทอง                         ชลบุรี                 038-283-287 / 038-287-142
  . ปืนมีชัีย                         สุโขทัย              055-671-270 / 089-453-8357
  . ปืนธีรพงษ์                     ชุมพร                 077-503-111 / 077-507-773
  . ปืนเชียงใหม่                  เชียงใหม่             053-234-043 / 053-252-578
    
  . ปืนธนา                         โคราช                044-341-474-5 , Fax 044-341-475
  . ปืนราชสีมา                    โคราช                044-311-167 / 044-311-062
  . ปืนประเสริฐ                    นครปฐม          
  . ปืนวงศ์สวัสดิ์                  นครปฐม            034-251-931
  . ปืนเบญจพร                    นครปฐม            034-351-087

  . ปืนประสิทธิ์                    สระแก้ว             037-241-334
  . ปืนลิ้มมุ้ยง้วน                  แพร่                  054-511-212
  . ปืนร้อยเอ็ด พ.การค้า       ร้อยเอ็ด              043-511-696 / 043-513-441 Fax 043-515-441
  . ปืนพยนต์                       นครสวรรค์          056-222-218 / 056-313-3686 

  . ปืนพิเชษฐ์                     นครสวรรค์          056-222-153
  . ปืนมิตรผดุง                    ขอนแก่น            043-236-694
  . ปืนกำธร                         พิษณุโลก           055-243-011
  . ปืนมานี                          พิษณุโลก           055-258-464 / 243-098

  . ปืนวิรัช                          ราชบุรี                032-337-522
  . ปืนธนิน                         ขอนแก่น             043- 243-595 
  . ยูเนียนกันส์ หาดใหญ่      สงขลา               074-245-196, 074-457-208
  . ปืนศรทอง (แกลง)          ระยอง


  ร้านซ่อม อวป. ในกรุงเทพ

  . ช่างสุพล             02-622-0874 /  02-221-9784
  . ช่างยอด              02-223-9075 /  02-226-1623
  . ช่างสังเวียน         02-221-4044 /  02-223-4496
  . มานิตย์การช่าง     02-222-5342

  ร้านซ่อม อวป. ต่างจังหวัด


  . ร้านซ่อมปืนเพชรไทย                       พิษณุโลก                       055-249-080
  . กันส์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ปืนจรัล          เชียงใหม่                        053-252-415-6 
  . นิรันดร์ช่างปืน                                 เชียงใหม่                        081-602-3490
  . ปืนวงศ์สวัสดิ์                                   นครปฐม                         034-251-931  < โดยคุณ KONG .45SAA >  ชุดแต่ง , ส่วนควบ , ซองหนัง, อุปกรณ์  ฯลฯ

  .  หจก.ปืนโอฬาร   บนดิโอล์ดสยาม < อะไหล่แท้ กล็อก >             02-623-9890 < คุณเชิดศักดิ์ >
  .  บ.ทารฺ์เก็ตสปอร์ต <ชุดแต่งลูกกรด ลูกซอง เพื่อการแข่งขัน >     02-900-7800/ 081-938-1990   < คุณภิญโญ >

  .  เบสดส์แอ่นด์กันส์ เฮียตัง  บนดิโอลด์สยาม                               02-221-3314-15
  .  ร้านลีวรรณเครื่องหนัง      บนดิโอล์ดสยาม                                02-225-4798 / 02-223-8424
  .  กันส์แอ่นด์กาย                                                                       02-222-3118 / 02-621-1920  
  .  ส. เลทเท่อร์ & เนาวเพ็ชร์ เครื่องหนัง                                        02-623-9134 / 02-223-5753

  .  ร้านชารีฟ เครื่องหนัง ตรงข้ามปืนประโยชน์                                02-622-2151       
  .  ร้านเจ๊โอ้ย  Option guns  อยู่ในสามยอด                                   02-622-3336 / 081-944-9619
     

  เบอร์โทรสนามในกรุงเทพ และปริมณฑล

  - สยป.ภูมิไพลิน หลังตลาดไท คลองหลวง คลอง4 ปทุมฯ                090-469-9567 คุณภูมิ , 081-920-2411 คุณไชยา (เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
  - สยป. พล. ม. 2 สนามเป้า <สนามในร่ม ติดแอร์>                           081-699-5854   คุณจ่าหนู 

  - สยป. สามโคก ปทุมธานี  < พื้นที่เดียวกับ ส.ภ , อยู่ด้านหลัง >       089-933-9493  พ.อ. เกษม   วัฒนพันธ์
  - สยป.บก.น.9  ข้าง ๆ สน.หนองค้างพลู ซ.เพชรเกษม 110               081-919-6646  โทร 081-919-6646  ด.ต.ขจร กองแก้ว
  - สยป.ร1 พัน1 รอ. ติดถนนวิภาวดี เยื้อง ม.หอการค้า                        089-925-1639 *สนาม อาจารย์ณรงค์และคุณป้า
  - สยป. ส.พัน 1 รอ. ข้างๆ บ. วิทยุการบิน   ทุ่งมหาเมฆ                      02-287-5026 ,  ครูต้า_Ranger 084-206-5347 < ปิดวันจันทร์ >

  - สยป. สมาคมกีฬายิงปืนพระประแดง (สนามกอล์ฟ) สุขสวัสดิ์76       02-817-7470 
  - สนามยิงปืนราชนาวีบางนา                    บางนา                            02-398-0764 ยังยิงลูกซองไม่ได้
  - สนามศรภ.                                          รามอินทรา                       02-522-2231 ปิัดวันพุธ
  - สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย              หัวหมาก                           02-369-3661-5
  - สนามยิงปืน ร.1รอ.                               ถ.วิภาวดี เยิ้อง  ข้าง ๆ ปั๊ม ปตท.  --- เบอร์เดิมที่ เพื่อน สมช.แจ้งมา ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะ
  - สนามยิงปืนทอ.                                   ธูปะเตมีย์  ดอนเมือง           02-534 4563-4ปิดวันจันทร์ ,ยิงลูกซองไม่ได้

  - สนามยิงปืน รด.                                   ใกล้ วัดพระแก้วฯ                02-221-1976
  - สนามยิงปืนสยป. ตร.                            วิภาวดี 62                         02-973-4223  ครูพัลลภ
  - สนามยิงปืนบางบัวทอง                         บางบัวทอง                        02-922-7004-5 / 089-897-4922
  - สนามฟาร์มจระเข้                                 สมุทรปราการ                     02-395-3623
  - สนามยิงปืนอัครโยธิน                           กระทุ่มแบน สมุทรสาคร        02-297-6947  คุณจ่าสอน / คุณจ่าโลม*ปิดวันจันทร์
   
  - สนามยิืงปืนวังกานนท์                           โชคชัย 4 ลาดพร้าว           02-539-5944     * ปิดวันพฤหัส , ยิงลูกซองไม่ได้  
  - สยป.ฝึกอบรมตำรวจกลาง <ฝรก.>         ศาลายา  นครปฐม             081-770-4868   ร.ต.ต. สมเกียรติ 
  - สนาม ม. พัน 4 รอ.                                เกียกกาย                          081-839-7052    คุณจ่าดำ  www.tank4.net
  - สยป.พัน ร. มทบ. 11                             สะพานแดง<เกษะโกมล>   089-630-4544, 086-313-0793  ร.อ. อโนชา , ส.อ.วิทยา 083-139-5380

  - สนาม ร.1 พัน3 รอ.                               สะพานแดง                       02-243-7889, 082-671-2640 จ.ส.อ. สามารถ
  - สยป.กองพันบริการ                               สรงประภา ดอนเมือง          089-068-9887   คุณตุ๊ก
  - สยป. ร.1 พัน 2  รอ.                              ถนนแจ้งวัฒนะ                  089-214-1680   คุณจ่า ชินพงษ์ < ริมถนนแจ้งวัฒนะ เยื้อง โลตัส บิ๊กซี >
  - สยป. ร.11 พัน 1 รอ.                             บางเขน ใกล้ม ศรีปทุม       02-972-8701 / 081-639-5639 * ปิดวันอังคาร
                                                                             
  - สยป.กรมสารวัตรทหารบก                      ซ.โยธี ถ.พระราม 6 ตรงข้าม ร.พ. รามา   02-3544403-12 ต่อ 163   เปิดทุกวัน
  - สยป.พัน สห 11                                    ซ โยธี ถ.พระราม 6 ตรงข้าม ร.พ. รามา  02-354-4112 ต่อ 99224   ปิดวันอาทิตย์
   

  *****************************************

  สนับสนุนข้อมูลโดย   :         เพื่อนสมาชิกชาวปืนใจดี
  ราบรวมโดย              :         เพชร   ชิตนุชตรานนท์ < SANDY >

  ขอขอบุคุณความรู้ดีๆจาก GUN IN THAILAND


  โดย : m28  วัน - เวลา : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2556 | 22:17:47   From ip : 183.88.249.46

   ความคิดเห็นที่ : 5
 • m28
 • น้องกรุงเพชรบุรี
 • กำเนิดของปืน กระสุนปืน ไล่เลียงตามปี

  •1232: The Chinese who invented gunpowder (black powder) first used it in a weapon - gunpowder filled tubes aka rockets.
              จีนผู้คิดค้นดินปืน (ดินปืน, ดินดำ) ใช้งานครั้งแรกในอาวุธ - ดินปืนบรรจุในหลอดในลำจรวด.
              
  •1364: First recorded use of a firearm - shooter lit wicks by hand that ingnited gunpowder that was loaded into the gun barrel.
              เริ่มแรกที่มีการบันทึกการใช้อาวุธปืน - ผู้ยิงปืนจุดไฟด้วยมือที่ดินปืน ที่ถูกใส่เข้าไปในทางปากกระบอกปืน.
               
  •1400s: Matchlock guns - first mechanically firing of guns. 
               Wicks were now attached to a clamp that sprang into gunpowder that was placed in a "flash pan".
               ปืน Matchlock - ครั้งแรกของกลไกการยิงปืน โดยมีใส้ชนวนที่ติดไฟได้ ใช้แนบติดกับดินปืนที่ถูกวางอยู่ใน "จานจุดประกายไฟ"

  •1509: Wheel lock guns - wicks were replaced the wheel lock that generated a spark for igniting the gunpowder.
              ปืน Wheel lock - สารจุดติดไฟถูกแทนที่ด้วยล้อหมุนแบบล็อค ที่ใช้ในการสร้างประกายๆฟ สำหรับจุดไฟให้ติดดินปืน.           

  •1630: Flintlock guns - the flintlock did two things mechanically, it opened the lid of the flash pan and provided an igniting spark.
              ปืน Flintlock - flintlock เป็นการกระทำของกลไกสองสิ่ง, มันจะเปิดฝาจานจุดประกายไฟ และจัดเตรียมการจุดประกายไฟในคราวเดียวกัน.

  •1825: Percussion-cap guns invented by Reverend John Forsyth - firing mechanism no longer uses flash pan, 
              a tube lead straight into the gun barrel, the tupe had an explosive cap on it that exploded when struck.
              ปืน Percussion-cap คิดค้นโดย Reverend John Forsyth - กลไกการยิง ไม่ใช้จานจุดประกายไฟอีกต่อไป, 
              ใช้เป็นท่อตรงเข้าไปที่ลำกล้องปืน, บนปลายท่อมีฝาครอบ ใส่แก็ปจุดระเบิดใว้ที่นั่น มันจะจุดระเบิดเมื่อฝาครอบตีสับลงมาที่ปลายท่อ.

  •1830: Back action lock. ระบบปฎิบัติการ ล็อคปิดท้ายลำกล้อง.
              
  •1835: Colt revolver - first mass-produced, multi-shot, revolving firearms. ปืนพกลูกโม่ Colt - เริ่มแรกของการผลิตในจำนวนมาก, 
              ยิงได้หลายช่องยิง, เป็นอาวุธที่ใช้กลไกหมุนเวียนช่องบรรจุกระสุน (ลูกโม่ปืน).

  •1840: Pin-fire cartridges. ลูกกระสุนเป็นแบบใส่สลักข้างเพื่อตอกจุดระเบิดแก็ปในปลอกกระสุน.

  •1850: Shotguns. มีปืนลูกซอง.

  •1859: Full rim-fire cartridge. มีกระสุนแบบจุดระเบิดริม, ขอบจานท้าย.

  •1860: Spencer repeating carbine patented. จดสิทธิบัตรปืน Spencer carbine แบบยิงซ้ำได้ (ปืนยาวลำกล้องสั้น สเปนเซอร์หลังม้า).

  •1861: Breech loaded guns. 

  •1862: Gatling Gun. ปืนแก็ตลิ่ง.

  •1869: Center-fire cartridge. มีกระสุนปืนชนวนกลาง.

  •1871: Cartridge revolver. มีกระสุนปืนลูกโม่.
   
  •1873: Winchester rifle. มีปืนยาวไรเฟิล วินเชสเตอร์.

  •1877: Double-action revolver. มีปืนลูกโม่ดับเบิ้ลแอ็คชั่น (ใช้นิ้วเหนี่ยวไกเพื่อง้างนก เหนี่ยวต่อไปจนนกสับๆลงมา). 

  •1879: Lee box magazine patented. จดสิทธิบัตรแม็กกาซีนแบบกล่องของ ลี.

  •1892: Automatic handguns invented by Joseph Laumann. คิดค้นปืนพกอัตโนมัติ โดย Joseph Laumann.

  •1893: Borchardt pistol - automatic handgun with a separate magazine in the grip. ปืนบอร์ซาร์ต - ปืนพกอัตโนมัติ ถอดแม็กฯที่ด้ามได้.

  •1903: First automatic rifle a Winchester. เริ่มมีปืนยาวอัตโนมัติ วินเชสเตอร์.


  วีดีโอ ถอดประกอบอาวุธปืน  บาเร็ตต้า 92 fs

  http://www.youtube.com/v/JAr0zRGYYf4&hl=en&fs=1


  1911 Field-Strip/Take-down/disassembly
  http://www.youtube.com/v/0PEDpRgGdLk&hl=en&fs=1  โดย : m28  วัน - เวลา : เสาร์ 8 มิถุนายน 2556 | 7:04:36   From ip : 183.88.249.46

   ความคิดเห็นที่ : 6
 • m28
 • น้องกรุงเพชรบุรี
 •                ประเภทการแข่งขันกีฬายิงปืน

  I.P.S.C.

  IPSC ย่อมาจาก INTERNATIONAL PRACTRICAL SHOOTING ASSOCIATION 
  IPSC เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นนี้เริ่มต้นที่ แคลิฟอร์เนีย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในยุคปี 50 หลังจากนั้น ได้แพร่หลาย อย่างรวดเร็วทั้ง ยุโรป อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย เอเซียและอฟริกา IPSC ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ในการประชุมใหญ่ที่ โคลัมเบีย ในรัฐมิสซูรี่ ในเดือน พฤษภาคม ปีค.ศ 1976 โดยเชิญผู้สนใจกีฬานี้เข้าร่วม 40 คนจากทั่วโลกเข้าประชุม โดยประธาน คนแรกของ IPSCคือ ผู้การ เจฟฟ์ คูเปอร์ การประชุมนี้เกี่ยวข้องกับปืน เรื่อง ความแม่นยำ ความรุนแรงและความเร็ว กฎระเบียบ ความปลอดภัย ระบบการสอนและอื่นๆ

  IPSC เริ่มต้นจุดนี้ด้วยคำขวัญ DVC ซึ่งมาจากภาษาลาตินว่า Diligentia, Vis, Celeritas ดีลิเจนเทีย วิส เซเลริต้าส์ (แม่นยำ, รุนแรงและรวดเร็ว) ซึ่งต้องมีความสมดุลย์ในจุดนี้ จึงเป็นคำขวัญหลักๆ ในปัจจุบันนี้ มีสมาชิก IPSC กว่า 60 ประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยก็เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

  ในเกมส์กีฬานี้นักกีฬาต้องสร้างความสมดุลย์ให้ได้กับคำขวัญหลักนี้เพื่อนำ ไปสู่ชัยชนะ ที่ต้องการ

  หมายเหตุ ท่านไม่มีทางชนะถ้าท่านดีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งในคำขวัญนี้ ความสมดุลย์ที่ผมพูดเสมอคือ เร็วเท่าที่เห็น แม่นเท่าที่จำเป็น, เคลื่อนไหวเร็ว ปานสายฟ้า หยุดให้นิ่มนวลดังแพรไหม(กำลังภายในเล็กน้อย) ใจต้องสงบสยบความเคลื่อนไหว(อย่าตื่นเต้นครับ) ทุกอย่างต้องเป็นดั่งสายน้ำ คือลื่นไหล ลื่นไหลแล้วจะเร็ว ถ้าเร่งให้เร็วแล้วจะไม่เร็วครับ เคล็ดวิชา อยู่ที่ลื่นไหล


  เป้า IPSC มีขนาดความสูง 75 ซ.มกว้าง 45 ซ.ม โซน A มีขนาดความกว้าง 15 ซม เป้าจะจัดตั้งในระยะใกล้ถึงไกลมากถึง 40-50 เมตร ดูแล้วเหมือนง่าย สำหรับนักกีฬาที่ยิงปืนสั้นชาวบ้านมาก่อนในการที่จะ ยิงเป้าใหญ่ขนาด นี้ที่ระยะนี้(ผมเคยยิ งปลอกลูกซองในระยะ 50 เมตร) แต่ในกีฬา IPSC การยิงปืนที่มีความรุนแรงตามค่า PF (เพาเวอร์ แฟคเตอร์ มาจาก นนกระสุนxความ เร็วและหารด้วยพัน) และมีขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 9มม ความรุนแรงของกระสุนจะมีผลต่อความแม่นยำทำให้การยิงนั้นลำบากขึ้น กว่าการยิงปืน ที่มีความรุนแรงน้อยกว่า โดยเฉพาะนักกีฬา ที่ต้องการยิงให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเวลาเป็นส่วนหนึ่งของการคิดคะแนนครับ ในการคิดคะแนนของ IPSC นั้นเราจะใช้คะแนนหารด้วยเวลาจะได้ค่าเป็น HF หรือ ฮิตแฟคเตอร์ เป็นตัวคำนวนผลของการแข่งขัน

  นักกีฬาสามารถที่จะเข้าร่วมการยิงปืน IPSC ได้ใน 5 ดิวิชั่นด้วยกัน แล้วแต่ชนิดและรูปแบบของปืนที่ท่านมี ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เวปสมาคม www.thpsa.com

  ปืนที่ใช้ในการแข่งขัน IPSC

  การแข่งขัน IPSC ที่แข่งขันในระดับสากล มีทั้งหมด 5 ดิวิชั่นหลัก คือ Open, Standard, Modified, Production และ Revolver ในประเทศไทยปัจจุบัน (2004) แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  1. ประเภท Standard คือ ปืนที่จำกัดการตบแต่ง ไม่สามารถติดกล้อง และ compensator ได้ 
  ขนาดกระสุนต้องเป็นขนาด 9x19 ขึ้นไป(คิดคะแนนเป็นไมเนอร์) และขนาด 10 มม.(.40) ขึ้นไป(คิดคะแนนเป็นเมเจอร์) 
  เมื่อบรรจุ Magazine แล้วสามารถใส่ลงกล่องตามขนาดที่กำหนดโดย IPSC (225 mm x 150 mm x 45 mm (tolerance of +1 mm, -0 mm). ได้

  2. ประเภท Open คือ ปืนที่ไม่จำกัดการตบแต่ง 
  มีข้อกำหนดคือ ต้องมีขนาดกระสุน ขนาด 9 มม. หรือ ใหญ่กว่า ความยาวของ Magazine ไม่เกิน 170 มม.

  ความจริงการยิงปืนในระบบ IPSC นั้น มี ประเภทมากกว่านี้ เช่น Production, Revolver, Modified ดูรายละเอียดข้อกำหนดได้ที่ IPSC Division List. ปืนที่ใช้ส่วนใหญ่ เป็นระบบ 1911 ตระกูล Colt. แต่ที่ใช้กันแพร่หลาย จะมีอยู่ 4 ยี่ห้อ คือ STI, SVI, PARA-ORDNANCE, CASPIAN เพราะว่าปืนพวกนี้เป็นระบบ 1911 แบบ Colt แต่เป็นแบบ Magazine 2 แถวสามารถบรรจุกระสุน ได้มากกว่า โดย ขนาด .45 สามารถบรรจุได้ถึง 13 นัดขึ้นไป ขนาด .40 บรรจุได้ถึง 16-18 นัด, ขนาด 38Super บรรจุได้ 19 นัดใน Magazine ขนาดมาตรฐาน และ บรรจุได้ 27-30 นัดใน Magazine ขนาด 170 มม.

  เรื่องของกระสุนปืน ปัจจุบันนักกีฬายิงปืนระบบ IPSC นิยมใช้ขนาด 38Super (Open) และ ขนาด .40 S&W (Standard) เพราะว่าเป็นกระสุนที่ลงตัว สามารถทำความเร็วกระสุนไดัตามที่กติกากำหนด ในขณะที่บรรจุกระสุนใน Magazine ได้มากกว่าขนาดอื่น ๆ โดยรวมคือ ขนาดกระสุนอื่นเสียเปรียบกว่า จึงลงตัวที่ขนาด 38super และ .40S&W ส่วนกระสุนที่ใช้ในการแข่งขันก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไป ตามสนามยิงปืน หรือ ถ้าหาไม่ได้จริง ๆ ก็ไปซื้อได้ที่ สนามยิงปืนฟาร์มจระเข้, นวมินทร์ฯ ชลบุรี.

  นักกีฬาที่สนใจจะทดลองยิงในระบบนี้ แต่ไม่แน่ใจว่า จะลงทุนซื้อปืนที่นักกีฬาอื่น ๆ ใช้ดีหรือไม่นั้น สามารถใช้ปืน Semi-automatic ขนาด 9 มม ที่มีอยู่แล้ว 
  โดยหา magazines เพิ่มรวมอย่างน้อยประมาณ 3 อัน ก็มาแข่งขันได้ โดยอาจเลือกลงแข่งใน ประเภท Production หรือ Standard แล้วแต่กรณีปืนที่มีอยู่ ถ้าเป็นลูกโม่ก็เป็นลูก โม่เดิมลองดูใน Revolver เมื่อพร้อมหรือติดใจอยากจะพัฒนา ก็ค่อยไปซื้อทีหลังได้.

  ผู้ที่ยังไม่เคยแข่งขันในระบบใด ๆ เลย เคยแต่มีปืนแล้วไปซ้อมยิงเองเป็นครั้งคราว แนะนำว่า ควรไปรับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีการสอนการยิงปืนก่อน. เพราะว่าการยิงปืนระบบนี้ ควรมีพื้นฐานการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้อง และ ปลอดภัย ก่อน. กีฬายิงปืนประเภทนี้ต้องการ ความปลอดภัยสูงสุดในการฝึกซ้อม และ ในการแข่งขัน เพราะว่าในการยิงต้องมีการเคลื่อนที่ มีเป้าหลายระยะ,หลายทิศทาง การยิงแต่ละ Stage จำนวนนัด และ ลักษณะการยิงไม่เหมือนกัน. สำหรับผู้ที่ไม่เคยชินอาจสับสนได้ง่าย.


  โดย : m28  วัน - เวลา : พุธ 12 มิถุนายน 2556 | 7:14:55   From ip : 110.49.241.87

   ความคิดเห็นที่ : 7
 • m28
 • น้องกรุงเพชรบุรี
 • สวัสดีพี่น้อง 105 UNIT ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มงานแข่งขันยิงปืน จากการสอบถามเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการแข่งขันยิงปืนในรูปแบบต่างๆ ในเชิงกีฬา และในเชิงยุทธวิธี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาฝีมือการยิงปืนของเพื่อนๆสมาชิกให้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง หากเพื่อนๆสมาชิกท่านใดสนใจอยากให้มีการจัดแข่งขันเฉพาะกลุ่ม 105 UNIT เท่านั้น สนใจเชิญลงชื่อไว้ที่กลุ่มงานแข่งขันยิงปืนได้เลยครับ ผมจะรวบรวมรายชื่อเพื่อนำเสนอท่านประธานชมรม 105 UNIT และวางแผนการจัดการแข่งขันต่อไปครับ

                                                               ด้วยความนับถือ

                                                                   M-28(น้องกรุง)


  โดย : m28  วัน - เวลา : อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2556 | 14:27:00   From ip : 183.88.249.182

   ความคิดเห็นที่ : 8
 • B-01
 • นาย ชูศักดิ์ บุญโชติ
 • 0816302105
 • mr.choo184@hotmail.com
 • จัดหนักเลยน้องรัก

  โดย : B-01  วัน - เวลา : จันทร์ 17 มิถุนายน 2556 | 20:06:42   From ip : 125.25.186.19

   ความคิดเห็นที่ : 9
 • C05
 • PICHET PAIWAN
 • 29/1หมู่ 5 ต ธรรมเสน อ โพธาราม จ ราชบุรี 70120
 • 0896905479
 • pichet11111@hotmail.com
 • เอาด้วยครับกรุง

  โดย : C05  วัน - เวลา : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2556 | 14:16:20   From ip : 101.109.209.75

   ความคิดเห็นที่ : 10
 • D-39
 • ปริญญา ดวงปัญญาเจตน์
 • E21MCV
 • 0816316593
 • parin_ya_08@hotmail.com
 • สอบถามการยิงเป้าเล็กๆเช่นแผ่นเพลทเหล็ก  การถือปืนเล็งแบบขนานกับพื้น  กับ การถือปืนเล็งแบบกดลงทำมุม 45 องศา  กับ การถือปืนเล็งเงยขึ้น 45 องศา   ใช้การเล็งเหมือนกันรึป่าวครับ หรือต้องเล็งเผื่อยังไงบ้างกับเป้าที่มีขนาดเล็ก 


  โดย : D-39  วัน - เวลา : อังคาร 10 กันยายน 2556 | 21:52:36   From ip : 124.122.112.110

   ความคิดเห็นที่ : 11
 • U-14
 • ณพเมธ ศักดี
 • 0866287867
 • sagdee@hotmail.com
 • ขอบสอบถามพี่กรุง เรื่องการเหนี่ยวไกปืน ครับ

  1. ถ้าปืนมีการลากไกปืนที่ยาวมากเกินไปจะมีผมเสียในการยิ่งมากไมครับ และต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะยิ่ใถูกเป้า

  2. การปรับแต่งไกปืน มีผลดีไมครับ และ ควรปรับแต่งให้สั่นลวหรือเบาขึ้น จะมีอัตรายกับปืนในระยะยาวไมครับ คือจะพังหรือเปล่าครับ

  ขอถามสองข้อ ครับ

  ขอบพระคุณครับผม

  ม่อน U-14


  โดย : u-14  วัน - เวลา : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2556 | 8:52:03   From ip : 110.170.21.10

   ความคิดเห็นที่ : 12
 • m28
 • น้องกรุงเพชรบุรี
 • ขอตอบคำถามท่าน D-39 ครับ

  คำถาม

  สอบถามการยิงเป้าเล็กๆเช่นแผ่นเพลทเหล็ก  การถือปืนเล็งแบบขนานกับพื้น  กับ การถือปืนเล็งแบบกดลงทำมุม 45 องศา  กับ การถือปืนเล็งเงยขึ้น 45 องศา   ใช้การเล็งเหมือนกันรึป่าวครับ หรือต้องเล็งเผื่อยังไงบ้างกับเป้าที่มีขนาดเล็ก 

  คำตอบ

  การยิงแผ่นเพลทเหล็กในแนวราบ แนวกดลง แนวเงยขึ้น ใช้วิธีเล็งเหมือนกันครับโดยการจัดศูนย์หน้าศูนย์หลังให้เป็นศูนย์จี้ไปที่กลางแผ่นเพลทแล้วเหนี่ยวไกโดยที่ไม่กระตุกไกครับ ส่วนมากที่ยิงไม่โดนเพราะการกระตุกไกครับ วิธีการแก้ไขคือเมื่อทำการเล็งถูกต้องแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นลมหายใจค่อยๆลากไกจนลั่นแล้วหายใจออก(ประมาณ 7วินาทียังไม่ลั่นให้เริ่มใหม่)แล้วทำแบบนี้ทุกนัดเพื่อเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวครับ ไม่ต้องกลัวเสียงปืนและแรงรีคอล์ยเพราะมันไม่ได้แรงมากจนน่ากลัว ถ้าทำแบบนี้ได้รับรองแม่นแน่นอนครับ

  มีภาพประกอบการเล็งครับ


  โดย : m28  วัน - เวลา : อาทิตย์ 15 กันยายน 2556 | 21:32:59   From ip : 49.231.97.146

   ความคิดเห็นที่ : 13
 • m28
 • น้องกรุงเพชรบุรี
 • ตอบคำถามท่าน U-14

  คำถาม

  ขอสอบถามพี่กรุง เรื่องการเหนี่ยวไกปืน ครับ

  1. ถ้าปืนมีการลากไกปืนที่ยาวมากเกินไปจะมีผลเสียในการยิงมากไหมครับ และต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะยิงให้ถูกเป้า

  2. การปรับแต่งไกปืน มีผลดีไหมครับ และ ควรปรับแต่งให้สั้นลงหรือเบาขึ้น จะมีอันตรายกับปืนในระยะยาวไหมครับ คือจะพังหรือเปล่าครับ

  ขอถามสองข้อ ครับ

  ขอบพระคุณครับผม

  ม่อน U-14

  คำตอบ

  1.ปืนลากไกยาวไม่มีผลเสียในการยิงครับ อยู่ที่เราจะปรับตัวเข้ากับไกของปืนเราได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับปืนเข้าหาตัวคือการปรับแต่งไกให้ระยะลากสั้นลง ส่วนการยิงให้แม่นยำต้องอยู่ที่การฝึกฝนหลักการง่ายๆคือเล็งให้ถูกวิธีเหนี่ยวไกโดยไม่กระตุกไกครับ

  2.การปรับแต่งไกมีผลดีครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของการปรับแต่งไกของเราปรับเพื่ออะไร ถ้าปืนใช้งานก็ไม่ควรให้เบามากเกินไปเพราะจะอันตรายในการพกพาหรือใช้งาน การปรับแต่งไกให้ระยะลากสั้นลงช่วยให้การยิงแม่นยำขึ้นได้ ผลกระทบในการปรับแต่งไกคงไม่มีอะไรแต่ต้องได้รับการปรับแต่งจากช่างที่มีประสบการณ์ส่วนเรื่องความปลอดภัยอยู่ที่ตัวเราครับ อย่าประมาท เรื่องหลักความปลอดภัยดูด้านบนครับ

  รายชื่อร้านช่างซ่อมปืนและเบอร์ติดต่อครับ

  ร้านซ่อม อวป. ในกรุงเทพ

  . ช่างสุพล             02-622-0874 /  02-221-9784
  . ช่างยอด              02-223-9075 /  02-226-1623
  . ช่างสังเวียน         02-221-4044 /  02-223-4496
  . มานิตย์การช่าง     02-222-5342

  ร้านซ่อม อวป. ต่างจังหวัด


  . ร้านซ่อมปืนเพชรไทย                       พิษณุโลก                       055-249-080
  . กันส์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ปืนจรัล          เชียงใหม่                        053-252-415-6 
  . นิรันดร์ช่างปืน                                 เชียงใหม่                        081-602-3490
  . ปืนวงศ์สวัสดิ์                                   นครปฐม                         034-251-931  คุณก้อง D-38


  โดย : m28  วัน - เวลา : อาทิตย์ 15 กันยายน 2556 | 22:22:19   From ip : 49.231.97.146

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009